ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO

Saloparken 8300 Odder

 

 

OM SENIORBO: Husorden
 

HUSORDEN m.v. for SENIORBO ODDER

I. Generelt

1. Seniorbo "Odder" er en andelsboligforening med 14 andele og et fælleshus.
2. Andelshaverne skal respektere vedtægter for andelsboligforeningen "Seniorbo Odder" samt lovgivningen om andelsboligforeninger.
3. Hver andel giver privat brugsret til en bolig og fælles brugsret til et fælleshus samt fællesarealer.
4. Den enkelte andel omfatter enten enlige over 55 år eller ægtepar (samlevende) hvoraf mindst 1 er over 55 år.
5. Andelshaverne er forpligtet til at deltage i renholdelse, vedligeholdelse og andre opgaver vedrørende fælleshus og fællesanlæg (jvf. de udleverede regler).
6. Andelshaverne forudsættes i videst muligt omfang at deltage i fællesarrangementer.
7. De enkelte, andelshavere bør være indstillet på i situationer, der kræver gensidig hjælp, at tage vare på hinanden.
8. Der udfærdiges for hver andel et andelsbevis til andelshaveren samt et stamblad over de af andelshaveren foretagne investeringer i boligen.
9. Til brug for bestyrelsen i.f.m. salg eller anden overdragelse af andelen, deponeres en kopi af andelsbevis og stamblad i et aflåst skab i fælleshuset.


II. Bebyggelse, anlæg og parkering.

1. Skel til fællesarealer skal respekteres.
2. Eneste tilladelige hegn er de ved bebyggelsens start etablerede, bøgehække. Maksimal højde mod vej og sti er til 3. ribbe på udhusene og for de 5 huse med altan mod øst 180 cm hække over terræn.
For de 6 huse mod vest er maksimalhøjden 180 cm over laveste niveau i hinanden tilgrænsende haver.
3. Beplantning skal ske under hensyntagen til naboerne og deres udsyn samt bebyggelsens helhedskarakter. Udefra synlige stier og fliseanlæg skal være i herregårdssten af samme art som de i forvejen anvendte.
4. Udestuer og terrasseoverdækninger kan kun opføres på basis af bestyrelsen godkendte arkitekttegninger, der danner standard for området. Markiser o.lign. skal efter vedtagne standarder godkendes af bestyrelsen.
5. Drivhuse fastmonteret til husene er ikke tilladt. For drivhuse skal størrelsen godkendes af bestyrelsen.
6. Parkering må kun ske på de anviste parkeringspladser dvs. for gæster - gæsteparkeringen. Vendepladsen (ved nr. 54) skal friholdes for parkering.


III. Fælleshuset.

1. Fælleshuset er til andelshavemes brug og et samlingssted for disse. Uden reservation kan beboerne altid opholde rig i salen selv eller med nogle gæster..
2. Andelshaverne kan på tidspunkter, hvor der ikke er fællesarrangementer reservers sal og køkken til private familiearrangementer for de pågældende andelshavere.
3. Andre arrangementer kan kun reserveres med bestyrelsens godkendelse af formålet.
4. Den benyttende andelshaver skal efterlade det lejede i rengjort stand og erstatte evt. skader på indbo og inventar samt bygning.
5. Reservation kan tidligst ske 12 måinder forud. Accept af reservation sker med forbehold indtil 2 måneder forud for lejeperioden.(se 6). Lejeperioden for værelser er max. 6 dage uden dispensation fra bestyrelsen.
6. Første reservation er gældende. I tilfælde af at flere andelshavere ønsker at leje i den samme periode har andelshavere, der i det sidste år ikke har benyttet muligheden for at leje, fortrinsret, hvis de reserverer senest 2 måneder forud for lejeperioden.
7. Ledige værelser og lokaler kan altid reserveres umiddelbart.
8. Ved leje af værelser medbringes sengetøj og linned.
9. Reservation af sal og værelser:
Når man reserverer værelse(r) og/eller sal/køkken er reservationen bindende, og der betales sædvanlig leje for den pågældende periode.
Indtil 8 dase før reservationen skal træde i kraft kan reservationen annulleres uden betaling. Ændres reservationen betales kun for den ændrede periode.
Annullering senere end 8 dase før reservationen skal træde i kraft udløser fuld sædvanlig betaling for hele den reserverede periode.
Ændring udløser fuld sædvanlig betaling for den reserverede, periode, plus for øvrige dage som følge af ændringen.
Undtagelse:
Ønskes reservationen annulleret for eksempel på grund al sygdom o.lign. hos andelshaveren/ lejeren eller dennes ægtefælle/samlever bortfalder betalingen.
Denne undtagelse kan ikke udstrækkes til at omfatte personer og/eller begivenheder udenfor andelsboligforeningen.
I tvivlstilfælde forelægges sagen for formanden som sammen med bestyrtelsen træffer en afgørelse.
10. Betaling for leje af sal og værelser.
a. Værelse (fra kl. 15.00 til kl. 15.00 næste dag):
Kr. 100.00 Enhedspris for leje al værelse er uanset antal personer. Betales når nøglen afleveres.
b. Sal og køkken (fra kl. 10.00 til kl. 10.00 næste dag):
Sal og køkken kan kun lejes samlet, pris Kr. 150.00.
Betales umiddelbart efter lejeperiodens udløb.
c. Andelshavere, der lejlighedsvis benytter salen (uden reservation) sammen med gaster kan gratis benytte køkkenet til kaffe/tebrygning.
Al anden og yderligere brug al køkkenet udløser betaling.
11. Benyttelse af værkstedet er gratis for andelshaverne, dog kun til ikke erhvervsmæssig brug.
12. Autovask ved fælleshuset koster Kr. 10, pr. gang
13. Musik må kun spilles til kl. 01.00 om natten.
14. Værelserne (inkl. gang og badeværelse) er røgfrit område


IV. Ændring af regler og takster.

1. Regler og takster for Seniorbo Odder er vedtaget ved flertalsbeslutninger blandt samtlige andele og kan ændres tilsvarende.
2. Forslag til ændringer fremlægges på et fællesmøde, hvorefter de enkelte andele får 1 måned til at overveje ændringer, inden beslutning tages på et nyt fællesmøde.
3. I særligt hastende tilfælde kan et flertal bestemme, at beslutning tages på det fællesmøde, hvor forslaget fremlægges.
4. Forslag til ændringer kan endvidere forelægges på foreningens generalforsamling. jf. vedtægterne).


Vedtaget på beboermøde 2001 med senere ændringer nov. 2006, aug. 2007 og april 2009.
Sammenskrevet april. 09 / Lorens Jensen