ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO

Saloparken 8300 Odder

 

 

OM SENIORBO: Vedtægter
 

Vedtægter

for Andelsboligforeningen SENIORBO Odder

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Andelsboligforeningen
SENIORBO ODDER.

Foreningens hjemsted er i Odder Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen
matr.nr 50 bd Odder by, Odder, beliggende Saloparken 52-80, 8300
Odder,for seniorer der er fyldt 55 år.

§ 3 Medlemmer
Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver,
der er fyldt 55 år og er myndig, og som betaler den til enhver tid fastsatte
andelsværdi bestående af indskud med eventuelt tillæg, jf. § 4.

Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages
en juridisk person, som har overtaget andelsboligen på tvangsauktion
som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale
boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det
tidspunkt, hvor andelsboligen er videreoverdraget. Denne andelshaver
kan ikke fremleje andelsboligen, har hverken stemmeret eller mulighed
for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og
skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage andelsboligen til en
person, som opfylder kravene i stk. 1. Såfremt andelsboligen ikke er
overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen,
hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, overtagelsen
skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen efter denne bestemmelse
finder § 13, stk. 2, litra B og C, § 14 og § 15 tilsvarende anvendelse.
Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen
frit, hvem der skal overtage andelsboligen

§ 4 Indskud
Stk. 1. Indskudet udgør oprindeligt et beløb, svarende til:

Kr. 260.378.81 for boligtype A
Kr. 236.070.18 for boligtype B
Kr. 199.607.25 for boligtype C.

Stk. 2. Indskuddet skal indbetales kontant.

§ 5 Hæftelse
Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser ved
rørende foreningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2

Stk. 3
For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse
med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse
på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller underpant
i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne
uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt
kreditor har taget forbehold herom.
En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen
efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny andelshaver har overtaget andelsboligen
og dermed er indtrådt i forpligtelsen

§ 6 Andel
Stk. 1 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

Stk. 2 Andelsboligen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til
andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-18, ved tvangssalg
dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

Stk. 3 Andelsboligen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven.
Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende
efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan
heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren
til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.
Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for
afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning
i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen
kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af
forbedringer m.v.

Stk. 4 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer
andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det
træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 7 Benyttelse af andelsboligen
Stk. 1 En andelsbolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan
tillade erhverv, der ikke medfører tilgang af kunder, ombygning af andelsboligen
og skiltning, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere,
og det er tilladt efter kommunale forskrifter.

Stk. 2 Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver
andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om
andelsboligens brug m.v.

Stk. 3 Andelshaveren er forpligtet til at flytte ind i andelsboligen og benytte
andelsboligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Stk. 4 En andelshaver må kun benytte én andelsbolig i foreningen og er forpligtet
til at bebo andelsboligen, medmindre andelshaveren er midlerti-
digt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse,
studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse
eller lignende, hvor andelshaveren har ret til at lade andelsboligen
stå tom, overlade brugen til et husstandsmedlem eller fremleje andelsboligen
efter § 11.

§ 8 Boligafgift
Stk. 1 Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere
af generalforsamlingen.

Stk. 2 Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte
andelsboliger fastsættes i forhold til det samlede antal boligkvadratmeter.

Stk. 3 Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det
påkravsgebyr, der ifølge lejelovgivningen kan opkræves ved for sen
betaling af leje.

§ 9 Vedligeholdelse
Stk. 1 En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen,
bortset fra al vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles
forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og
bagdøre, vinduer samt udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt
omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele
og tilbehør til boligen, såsom udskiftning af gulve og køkkenborde.
En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse,
som skyldes slid og ælde.

Stk. 2 En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde det til andelsboligen
tilknyttede haveareal. Vedligeholdelsespligten omfatter også nødvendig
udskiftning af bygningsdele, såsom udskiftning af udvendige vandhaner,
udvendige elkontakter og udvendige lamper. Generalforsamlingen
kan fastsætte nærmere
regler for vedligeholdelsen af disse områder og for fælles eller egen
hegn

Stk. 3 En andelshaver har pligt til at foretage indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder,
som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt
andelshaverne.

Stk. 4 En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde de individuelle forbedringer
og forandringer, der er udført i andelsboligen.

Stk. 5 Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse
end nævnt i stk. 1-4, herunder af bygninger, skure og carporte
samt fælles anlæg. Andelsboligforeningen er desuden ansvarlig for
vedligeholdelse af varmeanlæg, herunder varmeunit, radiatorer, termostater
og rørføring, fælles forsynings og afløbsledninger i andelsboligerne,
udskiftning af etageadskillelsen medmindre udskiftningen er
nødvendiggjort af andelshaverens manglende vedligeholdelse af gulvbelægningen
og udvendig vedligeholdelse samt udskiftning af hele
vinduer samt hele døre, der fører ud af andelsboligen.
Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel
fastlagt vedligeholdelsesplan.

Stk. 6 Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan
bestyrelsen kræve vedligeholdelse, der er nødvendig af hensyn til
bygningens stand, foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages
den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan
foreningen få vedligeholdelsesarbejdet udført for andelshaverens regning
eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten
bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 20.

§ 10 Forandringer
Stk. 1
En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i andelsboligen,
jf. dog stk. 2 og 3. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt
forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen,
lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes
skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger inden de iværksættes.

Stk. 2
Ønskes forandringerne udført af hensyn til ældre eller handicappedes
særlige behov, kan bestyrelsen betinge forandringernes gennemførelse
af reetablering ved andelshaverens fraflytning.

Stk. 3
Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring vil stride mod stk. 1,
2. pkt. eller at forandringen vil medføre væsentlige gener for de øvrige
beboere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 3 uger
efter anmeldelsen. Gør bestyrelsen indsigelse, skal iværksættelse af
forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen,
eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

Stk. 4.
En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boli
gens ydre, af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller æn
dre hegn, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har
godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en an
modning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen
vil være uhensigtsmæssig eller stride mod andre andelshaveres interesser

Stk. 5
Andelshavere i omkringliggende boliger er forpligtet til at give adgang
til boligen, hvis dette er nødvendigt for at udføre forandringen. Forandringen
skal ske med mindst mulig gene for de berørte andelshavere.
Reetablering i de omkringliggende boliger skal ske inden for en rimelig
frist fastsat af bestyrelsen. Adgang til boligen skal varsles med 4 uger.

Stk. 6
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers
forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse
efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter,
skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet
iværksættes.

§ 11 Fremleje
Stk. 1
En andelshaver, der har boet i andelsboligen i normalt mindst et halvt
år, er berettiget til at fremleje eller - låne sin andelsbolig med bestyrelsens
tilladelse. Tilladelse kan kun gives, når andelshaveren er midlertidigt
fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse,
studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse
eller lignende for en begrænset periode, på normalt højest 2
år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald,
uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg. Hvis
en andelshaver har haft sin andelsbolig fremlejet, skal andelshaveren
bebo boligen minimum ét år, før ny fremleje kan godkendes.
Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet,
men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne
om lejens fastsættelse, overholdes.

Stk. 2
Fremleje eller -lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de
betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 12 Husorden
Stk. 1 Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold
m.v. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere, jf.
dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at
holde førerhund.

Stk. 3 Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at
bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

§ 13 Overdragelse
Stk. 1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin andelsbolig, er andelshaveren
berettiget til at overdrage andelsboligen efter reglerne i stk. 2. Bestyrelsen
skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal
en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har
modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

Stk. 2 Fortrinsret til at overtage andelsboligen gives i nedenstående prioriterede
rækkefølge til:
A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i
forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende,
forældre, bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand
med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen
B) En anden andelshaver i foreningen, der er indtegnet på en venteliste
hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten,
går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første
punktum er betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers andelsbolig
frigøres, således at denne andelsbolig først tilbydes til de
indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i litra
B og C og derefter til den person, der indstilles af den andelshaver,
der flytter ud af andelsboligforeningen, jf. litra D.
C) En anden person, der er indstillet af en andelshaver. Der skal ved
brev eller opslag med mindst 14 dages varsel bekendtgøres, at andelshaverne
kan indstille en person til en ledig andelsbolig. Bekendtgørelsen
skal angive andelsboligens adresse og overtagelsessummen.
Hver andelshaver kan indstille én person til andelsboligen, og
der trækkes lod mellem de rettidigt indstillede personer, der kan godkendes
af bestyrelse, jf. st. 1.
D) En anden, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.
E) Ved godkendelse af nye medlemmer skal bestyrelsen tilstræbe at
opretholde den balance , der var på indflytningstidspunktet mellem
enlige og ægtepar.

Stk. 3 Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne
på den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Såfremt der ikke kan findes en erhverver, der vil betale den maksimalt
lovlige pris i henhold til § 14, eller overdrageren ønsker at overdrage
andelsboligen under den maksimalt lovlige pris til personer, der ikke er
nævnt i stk. 2, litra A, skal den erhverver, der ønsker at overtage til en
lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbud-
te lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter
stk. 2, litra B og C skal herefter tilbydes andelsboligen igen til den pris,
som overdrageren har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist,
der udløber dagen før erhververs vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen
kan beslutte, at de indtegnede på ventelisten, når andelsboligen første
gang udbydes til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker andelsboligen
tilbudt igen til en lavere pris, hvis andelsboligen ikke kan overdrages
til den udbudte lovlige pris efter § 14

§ 14 Pris
Stk. 1
Prisen for andelsboligen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden
skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 3. Bestyrelsen kan kun godkende
en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

A)
Værdien af andelsboligen opgøres til den pris med eventuel prisudvikling,
som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil
næste årlige generalforsamling. Andelsboligens pris og eventuelle
prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven
og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens
ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens
prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt
kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel reguleringsklausul
i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i
aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens
formulering skal godkendes af andelsboligforeningens
bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på
en standardformular.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i fore
ningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et
fald i ejendommens værdi, optagelse af nye lån eller væsentlige kurs
reguleringer, skal bestyrelsen nedsætte værdien af andelen til den
maksimalt lovlige pris ifølge andelsboligforeningsloven under hensyn
tagen til generalforsamlingsbestemte henlæggelser.

B)
Værdien af forbedringer, jf. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med
fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt
andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen
efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer,
såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskildt betalte
verlag som ovenfor anført.

C)
Værdien af forbedringer og anlæg m.v. af det til boligen hørende haveareal
fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.

D)
Værdien af inventar der er særskilt tilpasset eller installeret i andelsboligen,
fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og
slitage.

E)
Såfremt andelsboligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god
eller mangelfuld beregnes pristillæg eller prisnedslag under hensyn
hertil.

Stk. 2 Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1, litra B-D fastsættes efter en
konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de
værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget
arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter,
som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet.

Stk. 3 Såfremt der samtidig med overdragelse af andelsbolig overdrages
løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien
i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise
eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende
vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

Stk. 4 Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på
grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Stk. 5 Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller
bestyrelsen om fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre
eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand,
fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særligt sagkyndig
med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal
indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport,
hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens
vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden
fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne
ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt
pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til,
hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

§ 15 Fremgangsmåde
Stk. 1 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale,
der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Alle
vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme,
at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen
skal bl.a. indeholde en opstilling af overdragelsessummens
beregning med specifikation af prisen for andelsboligen, forbedringer,
inventar og løsøre, og eventuelt pristillæg eller nedslag for
vedligeholdelsesstand samt andelsboligforeningslovens bestemmelser
om prisfastsættelse og straf.

Stk. 2 Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter
og nøgleoplysninger, der er krævet i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse
om oplysningspligt ved salg af andelsboliger udarbejdet
af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter herunder andelsboligforeningens
vedtægter, energimærke, seneste årsregnskab og budget,
referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere
ekstraordinære generalforsamling samt vedligeholdelsesplan såfremt
en sådan er udarbejdet. Erhververen skal endvidere have udleveret
nøgleoplysningsskemaer om andelsboligen og andelsboligforeningen
samt en eventuel erklæring om ændringer i nøgleoplysningerne.
Foreningen skal udlevere nøgleoplysningsskemaerne til den andelshaver
der ønsker at sælge hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage
efter anmodning. For nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg
løber fristen for udlevering fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget
relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer,
tilpasset løsøre mv.

Dokumenterne kan udleveres elektronisk og eventuelt gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens
forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et
fald i ejendommens værdi, væsentlige kursreguleringer eller optagelse
af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at udfylde og udlevere erklæring
om væsentlige ændringer i nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.

Stk. 3 Foreningen kan kræve et gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale.
Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgifter
til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer
udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/
eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere
og ved tvangssalg eller -auktion.

Stk. 4 Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen
være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale
indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal erhverver
senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere
overdragelsessummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det
deponerede/garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen
senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

Stk. 5 Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender
overdragelsessummen først til eventuelle rettighedshavere, herunder
pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

Stk. 6 Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver
berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke
forfalden boligafgift, efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt
afregning med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen,
er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt
beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler
konstateret ved overtagelsen.

Stk. 7 Snarest muligt efter erhververens overtagelse af andelsboligen skal
erhververen med bestyrelsen gennemgå andelsboligen for at konstatere
eventuelle mangler ved andelsboligens vedligeholdelsesstand eller
ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med
andelsboligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i
til og med 8 dage fra overtagelsesdagen. Foreningen skal gøre erhververens
og foreningens eventuelle krav gældende over for sælger senest
14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger
prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet
skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til
overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller
forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Mangler der
ikke har kunnet konstateres inden for fristen, skal erhververen efterfølgende
gøre gældende direkte over for overdrageren.

Stk. 8 Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-7
skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at
beløbet er modtaget fra erhververen.

§ 16 Ubenyttede andelsboliger
Stk. 1
Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin
andelsbolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i
strid med bestemmelserne i §§ 13-14, kan bestyrelsen bestemme,
hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal
ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og
C, § 14 og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede
på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage
andelsboligen. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat
opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift.
Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen
i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen
samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt,
som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er
ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå
salget for andelshaverens regning.

§ 17 Dødsfald
Stk. 1
I tilfælde af en andelshavers død er den pågældendes eventuelle ægtefælle
berettiget til at fortsætte medlemskab af foreningen og beboelse
af andelsboligen.

Stk. 2
Hvis der ikke efterlades en ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte
sin ret efter stk. 1, kan andelsboligen erhverves af nedennævnte
efter godkendelse af bestyrelsen, idet der gives fortrinsret i den nævnte
rækkefølge:

A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde fælles husstand med den afdøde
i mindst 3 måneder
B) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

C)
Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som
berettiget til andelsboligen ved sin død.

Stk. 3
Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående
stykker berettigede personer finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse.
Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer
finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk.
3-8 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder
i afdødes forpligtelser over for foreningen.

Stk. 4 Er boligen ikke enten overtaget af en af de i stk. 2, litra A-C nævnte
personer eller fraflyttet inden 6 måneder efter dødsfaldet, kan bestyrelsen
efter en konkret vurdering bestemme, hvem der skal overtage
andelsboligen og de vilkår, som overtagelsen skal ske på. Det indkomne
beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15. Ved foreningens
overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C og § 14
tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne,
afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen

Samlivsophævelse

Stk. 2

Stk. 3

Opsigelse
Stk. 1

Eksklusion
Stk. 1
A)
B)
C)
D)
E)
Stk. 2

§ 18 Samlivsophævelse.
Stk. 1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne,
der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten
til andelsboligen, berettiget til at fortsætte medlemskabet af foreningen
og benytte andelsboligen til helårsbolig.

Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold
i øvrigt, såfremt den person, der skal overtage andelsboligen,
har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste
år før samlivsophævelsen.

Ved en ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af andelsboligen
skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende
ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved
overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 18,
stk. 2, finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles
overtagelse gennem ægtefælleskifte, finder §§ 14-15 tilsvarende
anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-8 om indbetaling og afregning,
idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere
andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende
pengeinstitut.

§ 19 Opsigelse
En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og sin
brugsret til andelsboligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§
13 -18 om overdragelse af andelsboligen.

§ 20Eksklusion
En andelshaver kan ekskluderes af foreningen og brugsretten til andelsboligen
bringes til ophør af bestyrelsen såfremt andelshaveren:

trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift,

påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art,

groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foreta


ger den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist,

jf. § 9, stk. 6

optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed

eller andre andelshavere,

i forbindelse med overdragelse af andelsboligen betinger sig en større
pris end godkendt af bestyrelsen, eller

gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser
berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal
overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Afregning
finder sted som anført i § 15. Ved overdragelse af andelsboligen
finder § 13, stk. 2, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt
der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem
der skal overtage andelsboligen.

Stk. 3
Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine
forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren
skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent
omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere
nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen
fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af
andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget
for andelshaverens regning. Efter salg finder afregning sted som anført
i § 15.

§ 21 Generalforsamling

Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder
efter regnskabsårets udløb med minimum følgende punkter på dagsordenen:

1.
Valg af dirigent og referant.
2.
Bestyrelsens beretning.
3.
Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt
godkendelse af årsrapporten samt valg af revisor
4.
Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om
fastsættelse af boligafgiften.
5.
Forslag.
6.
Valg.
a) Formand
b) Bestyrelse
c) Suppleant

7.
Eventuelt.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når det forlanges af:
A) en generalforsamling,
B) et flertal af bestyrelsens medlemmer,
C) 1/4 af andelshaverne eller
D) administrator.
med angivelse af dagsorden.

§ 22 Indkaldelse m.v.
Stk. 1 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med 14 dages varsel,
der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan
forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og
om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved
brev eller opslag senest 4 uger før.

Stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der kan ikke indsendes forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3 Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det
enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på
lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt
med, at det kommer til behandling.

Stk. 4 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at
stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige
husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberettigede kan ledsages
af en professionel eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet eller
stille forslag. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af
bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 5 Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til
sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver.
En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

§ 23 Flertal
Stk. 1 Beslutninger, der ikke er omfattet af stk. 2, 3 eller 4, kan, såfremt
mindst 1/2 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, vedtages
med simpelt flertal.

Stk. 2 Beslutninger om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering
af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder
eller istandsættelsesarbejder, hvor en beregnet finansiering
ud fra ydelsen på et sædvanligt 30-årigt kontantlån ville
kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 10 %, om henlæggelse
til forbedrings- eller istandsættelsesarbejder med et beløb der
årligt overstiger 10 % af den hidtidige boligafgift og om optagelse af
afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum
eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelser er usikker, og
hvor der ikke er et maksimum på fremtidig ydelse, kan kun vedtages
på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer
er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer.
Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen,
men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer
for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på
denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af
ja- og nejstemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Stk. 3 Beslutning om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning
kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige
stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret
på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede
stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling,
og på denne kan forslaget vedtages endeligt med et flertal på
mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer,
der er repræsenteret.

Stk. 4 Ændring af vedtægternes § 5 kræver samtykke fra de kreditorer, andelshaverne
hæfter personligt overfor.

§ 24 Dirigent m.v.
Stk. 1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Stk. 2 Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen
passerede, skal udleveres til andelshaverne senest én måned efter
generalforsamlingens afholdelse.
Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

§ 25 Bestyrelse
Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige
ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 26 Bestyrelsesmedlemmer
Stk. 1 Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer
efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 2 Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Stk. 3 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for
to år ad gangen, så halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær
generalforsamling.

Stk. 4 Generalforsamlingen kan desuden for ét år ad gangen vælge en eller
to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Stk. 5 Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere,
disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som
bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver
husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan
finde sted.

Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær
og eventuelt en kasserer.

Stk. 7 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder
suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens
sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet
af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes
generalforsamlingen til valg af supplerende bestyrelsemedlemmer
for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 27
Stk. 1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt
bestyrelsesmedlemmet eller en person, som denne er beslægtet
eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser
i sagens afgørelse.

Stk. 2 Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives
af hele bestyrelsen.

Stk. 3 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 28 Tegningsret
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 29 Administration
Stk. 1 Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel
ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt garantiforsikring
til, som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske
forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator.
Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om
dennes opgaver og beføjelser.

Stk. 2 Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt en administrator, varetager
bestyrelsen ejendommens administration og reglerne i nærværende
stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

Stk. 3 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal
foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, fra
hvilken der kun skal kunne foretages hævning ved brug af bank eller
netbank ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle
indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse
med overdragelse af andelsboliger eller andet skal ske direkte
til en sådan konto.

Stk. 4 Bestyrelsen kan helt eller delvist overlade bogføringen til et statsautoriseret
eller registreret revisionsfirma, og opkrævning af boligafgift, varetagelse
af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger
til et pengeinstitut. Vælger bestyrelsen selv at varetage bogføringen,
skal bestyrelsen af sin midte vælge en kasserer, der er ansvarlig
for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske
betalinger.

Stk. 5 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar
over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen
sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens
størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

§ 30 Årsrapport
Stk. 1 Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og en eventuel
administrator. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2
I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra
bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelsboligerne,
som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige
generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anføres som en note til årsrapporten.

Stk. 3
Hvert år medtages i budgettet og balancen et beløb til henlæggelse i
en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens
bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer
og fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning
af andelsværdien.

§ 31 Revision
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor
til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 32
Stk. 1
Den reviderede og underskrevne årsrapport samt forslag til driftsbudget
udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.

§ 33 Opløsning
Stk. 1
Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles
den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i
forhold til deres andel i foreningens formue.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 4 juni 2007
og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 3 marts 2015.

I bestyrelsen:

Leo Sørensen Finn Holmgaard Jensen Michael Kirkeby

Carsten Langkilde Larsen Lorens Jensen

Vedtægter for er Andelsboligforeningen SENIORBO ODDER som pdf-fil >>>